Słownik odbiorcy energii elektrycznej

Poznaj co kryje się pod definicjami, które słyszysz na co dzień, może łatwiej będzie Ci odczytać swój rachunek za prąd.

Grupa taryfowa – rozumiana dwojako, dla sprzedawcy, jako grupa odbiorców pobierających energię elektryczną danego zasilania, w danych stawkach. Zaś dla dystrybutora (OSD) taryfa to zestawienie stawek, opłat i warunków ich stosowania.

Miejsce dostarczania energiipunkt poboru energii (PPE) to punkt w sieci, do którego dostawca zobowiązany umową ma dostarczyć energię, po wcześniejszym doprowadzeniu przyłącza. Ilość energii określona jest w umowie o przyłączenie do sieci, czy też w umowie dystrybucyjnej, umowie kompleksowej, to w niej określone jest miejsce poboru.

Moc przyłączeniowa – to moc czynna, planowana do pobrania lub  do wprowadzenia do sieci, jest także określona w umowie o przyłączu. Określa maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15-minutowych, służącą do zaprojektowania przyłącza.

Moc umowna – moc czynna, o niej jest skazę mowa w umowie na jaką zdecydował się odbiorca czy to kompleksowa czy dystrybucyjną i sprzedażową. Moc umowna określana jest jako średnią z maksymalnych łącznych mocy średnio-godzinnych pobieranych przez danego operatora systemu dystrybucyjnego energetycznego w punktach dostarczania energii z sieci przesyłowej będących miejscami przyłączenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesyłowej, wyznaczoną na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Ciąg zasilania – rozumie się przez to linie, rozdzielnie stacyjne, transformatory oraz inne zespoły elementów sieciowych systemu przesyłowego w normalnym układzie pracy. Przez te elementy energia elektryczna dostarczana jest do odbiorcy. Elementy ciągu zasilania, nie łączą się, żaden składnik jednego ciągu nie może wchodzić w skład drugiego i dalszych ciągów zasilania. Ciąg zasilania obejmuje

  1. sieć na napięciu zasilania urządzeń elektroenergetycznych odbiorcy,
  2. elementy realizujące transformację z poziomu wyższego napięcia na poziom napięcia, na którym przyłączony jest odbiorca,
  3. sieć wyższego poziomu napięcia, do której przyłączone są elementy realizujące transformację z poziomu wyższego napięcia na poziom napięcia, na którym przyłączony jest odbiorca.

Niskie napięcie (nN) – napięcie znamionowe, określa je pierwsza cyfra w symbolu taryfowy, niskie napięcie nie jest wyższe niż 1 kV.

Odbiorca – osoba fizyczna bądź spółka prawna, która podpisała umowę na świadczenie usług. Można powiedzieć, że każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy.

Operator/dystrybutoroperator systemu dystrybucyjnego (OSD), podmiot zajmujący się siecią przesyłową, do której przyłączony jest odbiorca. Operatorzy działają w granicach prawa, ich zadania regulowane są ustawami rozporządzeniami. Operatora nie można zmienić, ma on monopol na terenie swojego działania, jednak nie może ustalać cen 1kWh odnośnie dystrybucji.

Okres rozliczeniowy – przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań licznika. Zwykle dwumiesięczny, ale może być miesięczny bądź półroczny.

Przyłącze energetyczne – zespół urządzeń, odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci odbiorcy, aby całość mogła transportować energię elektryczną od dystrybutora do odbiorcy. Sieć elektroenergetyczna to całość instalacji połączonej i współpracujące ze sobą tak, aby mogła służyć wielu odbiorcom.

Układ pomiarowo – rozliczeniowy – licznik a także inne układy połączeń między licznikiem a przyłączem. Obecnie liczniki magnetyczne są zamieniane przez urządzenia typu smart, wymiana odbywa się u odbiorców taryf domowych, ale dostosowanie układów czeka także odbiorców dużego wolumenu.

Usługa kompleksowa – usługa zawierająca łącząca w sobie i sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji.

Usługa dystrybucyjna – usługa jaką może świadczyć jedynie dostawca energii, bo tylko on jest podmiotem władającym sieciami energetycznymi, usługa obejmuje:

a) dystrybucję energii elektrycznej – transport energii sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczania jej odbiorcom,
b) utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Wskaźnik mocy – urządzenie w rozliczeniowym układzie pomiarowym, umożliwiające kontrolę poboru mocy czynnej przez odbiorcę.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s